Algemene verkoopsvoorwaarden

NCS SHIPPING NV treedt in al haar verrichtingen op als commissionair- expediteur en al haar activiteiten zijn uitsluitend onderworpen aan de Algemene Voorwaarden der Expediteurs van België (1980), in het bijzonder verwijzen wij naar volgende artikelen :

ARTIKEL 25

De expediteur gaat een verbintenis van middel aan en niet van resultaat. Hij is slechts aansprakelijk voor de vergissingen of verzuimen door hemzelf of door zijn ondergeschikten bedreven. Hij is niet aansprakelijk voor daden van derden. De vergoeding van de schadelijke gevolgen van zijn vergissingen of verzuimen waartoe hij zou kunnen gehouden zijn, wordt nochtans beperkt tot _ 1,25 Per Kg.  Met een maximum van _ 1.240,00 per zending. Het staat nochtans de opdrachtgever vrij, afgezien van de verzekeringsmogelijkheid geboden in Art. 34, met de expediteur een bijzondere aansprakelijkheid uitdrukkelijk te bedingen, mits een overeenkomstige vergoeding.

ARTIKEL 38

Behoudens de andersluidende overeenkomst is de expediteur steeds gerechtigd forfaitaire bedragen in rekening te brengen voor zijn uitgaven, kosten, bemoeiingen en tussenkomsten. Deze manier van facturatie doet geen afbreuk aan het commissiekarakter van de overeenkomst, maar ontslaat de expediteur van elke verplichting tot rekenschap geven over zijn kosten en uitgaven. Bij afwezigheid van te voren vastgestelde tarieven, zal alleen de globale aangerekende som voor eventuele betwistingen vatbaar zijn, indien door de opdrachtgever wordt aangetoond dat deze niet in verhouding is met de uitgevoerde prestatie. De opdrachtgever verbindt zich tot onmiddellijk nazicht van de hem toegezonden facturen en ziet uitdrukkelijk af van elke klacht betreffende de hierin aangerekende onkosten of prijzen, indien deze niet binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur, onkostennota, enz., door hem bij de expediteur ingediend wordt. Ook indien de opdrachtgever bedongen heeft de expeditierekening bij een derde in te vorderen, blijft hij borg voor haar betaling ten opzichte van de expediteur.

ARTIKEL 39

De expediteur is nooit gehouden geld voor te schieten voor port, vracht, douanerechten, belasting op de toegevoegde waarde of andere onkosten. Hij heeft het recht naar keuze een aangepast voorschot te eisen, ofwel een commissie voor het voorschieten van geld, wanneer hij er in toestemt dit te doen. De commissie is verschuldigd vanaf de dag van de uitgaven.

ARTIKEL 40

De rekeningen van de expediteur zijn onmiddellijk contant en zonder disconto betaalbaar en de betalingen mogen in geen enkel geval afhankelijk zijn van bijzondere omstandigheden of van de goede uitvoering van de in rekening gebrachte of andere verrichtingen. De eventuele klachten met betrekking tot onze facturen dienen binnen de acht dagen ingediend te worden.  Behoudens dubbele facturatie of vergissing in de persoon van de schuldenaar, kunnen betwistingen betreffende een factuur, de gedebiteerde nooit van de verplichting tot betalen ontslaan en geven zij eventueel slechts aanleiding tot een compenserende creditnota na voorafgaande betaling.

Behoudens andersluidende overeenkomst, is de plaats van regeling van de rekening deze waar de expediteur zijn kantoor gevestigd heeft.  Het geven van wissels of afstand van schuldvordering brengt geen schuldvernieuwing mee.

ARTIKEL 41

Het risico van de schommelingen in de wisselkoers van vreemde munten of van de waarde die door de wet toegekend wordt aan de Euro valt ten laste van de opdrachtgever. Eventuele wijzigingen zullen automatisch aanleiding geven tot aanpassing van prijzen en quotaties.

ARTIKEL 42

Het toezenden van de rekening dient beschouwd als aanmaning om het bedrag ervan te betalen. In geval van laattijdige regeling van de factuur, zal de expediteur recht hebben op een jaarlijkse intrest gelijk aan 6% meer dan de discontovoet der Nationale Bank van België, elke begonnen maand tellend voor een volle maand, vanaf de datum van de rekening zonder gehouden te zijn een nieuwe ingebrekestelling tot zijn opdrachtgever te richten.

ARTIKEL 43

Wanneer binnen de termijn van veertien dagen, volgend op de verzending van een ingebrekestelling per bij de post aangetekende brief, de schuldenaar in gebreke blijft, zal het bedrag van de schuldvordering van de expediteur, buiten de intresten voorzien in Art. 42 van rechtswege verhoogd worden met _ 40,00 voor vorderingen tot _ 375,00, _ 75,00 voor vorderingen van _ 375,01 tot _ 750,00, _ 125,00 voor vorderingen van _ 750,01 tot _ 1.250,00, _ 250,00 voor vorderingen van _ 1.250,01 tot _ 2.500,00, _ 500,00 voor vorderingen van _ 2.500,01 tot _ 7.500,00, _ 750,00 voor vorderingen boven de _ 7.500,00 ten titel van forfaitair vastgestelde schadevergoeding voor bijkomende administratieve kosten, debiteurenbewaking en commerciële stoornissen.

ARTIKEL 44

De verschillende schuldvorderingen van de expediteur ten laste van zijn opdrachtgever, zelfs wanneer zij betrekking hebben op verschillende verzendingen en op goederen die niet meer in zijn bezit zijn, maken een enige en onverdeelbare schuldvordering uit waarvoor de expediteur alle verhaal, rechten en voorrechten zal mogen uitoefenen, hem door de wet en door de huidige algemene voorwaarden toegekend.

ARTIKEL 45

Benevens het bepaalde in Artikel 44, komen partijen hierbij uitdrukkelijk overeen dat al de goederen, documenten of gelden, die vanaf de datum van de eerste opdracht reëel of fictief in het bezit komen van de expediteur, tot pand zullen dienen van de betaling van zijn schuldvordering ten laste van zijn opdrachtgever of van de eigenaar van de goederen. Deze pandgeving wordt beheerst door de regels van het handelspand.  Deze waarborg komt de expediteur toe, welke ook de juridische hoedanigheid zij in dewelke hij handelt.

ARTIKEL 46

Teneinde de uitoefening van zijn rechten en voorrechten te waarborgen, beschikt de expediteur voor de eisen, die hij tegenover één van de bij het vervoer of de opslag geïnteresseerde partijen kan doen gelden, ten gevolge aan gang zijnde of vorige bewerkingen, over het retentierecht op alle goederen, die hem afgeleverd worden voor verzending, camionnage, in ontvangstneming, vertolling of opslag in magazijn, zowel als op deze die hem worden toegezonden om aan zijn opdrachtgevers te worden afgeleverd. Verder is hij eveneens gerechtigd, teneinde de uitoefening van zijn voorrechten en pandrecht te verzekeren, de aflevering van een opslagbewijs te weigeren.

ARTIKEL 47

Benevens de verjaring voorzien in Art. 48 is geen enkele klacht aanvaardbaar, indien bij ontvangst van de goederen de bestemmeling zijn voorbehoud niet in de wettelijke vorm heeft gemaakt bij de laatste vervoerder, indien hij geen tegensprekelijke vaststelling heeft laten verrichten door een hiertoe gemachtigd persoon, en indien hij niet onmiddellijk bij de expediteur zijn voorbehoud heeft gemaakt.

ARTIKEL 48

De opdrachtgever die een gerechtelijk verhaal tegen de expediteur wil uitoefenen, moet, op straf van rechtsverval zijn vordering binnen de tijd van zes maanden bij de rechtbank aanhangig maken. Deze termijn begint te lopen vanaf het einde van de opdracht of bij betwisting hieromtrent vanaf de datum van de toezending van de slotfactuur. Indien de reden van de betwisting slechts later bekend werd, zal in elk geval binnen de zes maand volgend op de aflevering van de goederen een vordering moeten ingesteld worden op straf van rechtsverval. Deze korte verjaringstermijn maakt één van de hoofdvoorwaarden uit van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de expediteur gesloten, zodanig dat wanneer de opdrachtgever niet binnen de bepaalde tijd optreedt, de expediteur definitief van alle verantwoordelijkheid ontslagen zal zijn.

ARTIKEL 49

De geschillen welke tussen partijen ontstaan inzake de uitvoering van de overeenkomst worden beslecht door drie scheidsrechters waarvan de twee eersten benoemd worden door iedere partij en de derde door de alzo benoemde scheidsrechters, alvorens kennis te hebben genomen van de te beslechten zaak.

Indien geen akkoord kan bereikt worden, zal de benoeming van deze derde scheidsrechter worden opgedragen aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de maatschappelijke zetel van de expediteur is gevestigd. De expediteur alleen is nochtans steeds gemachtigd het geschil voor de ratione loci bevoegde rechtbank te brengen.